FANOKAFANA NY TAOM-PAMBOLEN-KAZO 2020

Classé dans : Commune, Environnement, Région | 0

“Madagasikara rakotra ala no tanjona”

Iraisan’ny Faritra rehetra manerana ny Nosy ny fanokafana ny taom-pambolen-kazo tamin’ity androan’ny 19 janoary ity.Hoan’ny Faritra Mahatsiatra Ambony dia tao amin’ny Fokontany Androy,Kaominina Androy,Distrikan’i Lalangina no nanatanterahana izany.
Nitarika izany ny Goverinoran’ny Faritra Mahatsiatra Ambony ary ny DREDD Mahatsiatra Ambony no nikarakara ny ara-teknika rehetra.
Tonga nanatontosa ny adidiny ireo Solombavambahoaka,ny Prefektiora sy ireo Lehiben’ny Distrika,ireo Ben’ny Tanàna,ny CFM,ireo Sampandraharaham-panjakana,Sekoly,fikambanana maro samihafa.
Zanak’azo Eucalyptus Robustus miisa dimy arivo no novolena tamin’ity androany ity ,ary araka ny laha-teny fanokafana nataon’Andriamatoa Goverinoram-paritra dia fanokafana ihany ny androany fa hazo 3.000.000 no ho tratrarina amin’ity taom-pambolen-kazo ity ary samy handray anjara amin’izany ny Sampandraharaha tsirairay, araka ny toromarika nomeny.Vonona hanampy sy hanamora ny fanatanterahana izany ny Goverinoram-paritra.
Ho fanatsarana sy ho fanintsiana ny fomba fiasa izay nampisy lesoka ny fambolen-kazo hatramin’izay dia hentitra ny Goverinora sy ny Prefet nanome toromarika fa tsy maintsy misy ny fanaraha-maso matotra sy ny fikarakarana ireo hazo novolena mba tsy ho herim-po very maina ny ezaka atao.
Izany dia iarahan’ny rehetra mandray andraikitra.
Lova hoan’ny taranaka ny fambolen-kazo, iankinan’ny fampandrosoana lovain-jafy,”Madagasikara rakotra ala no tanjona” araka ny vinan’ny Filoham-pirenena

Share

Laisser un commentaire