TATITRY NY FIVORIAN’NY OMC MIKASIKA NY ADY AMIN’NY COVID-19

Classé dans : OMC | 0

Araka ny fepetra izay noraisin’Andraiamatoa Filoham-pirenena ny Alahady lasa teo, ka nampikatona ny faritra maro eto firenena izay nahatafiditra an’ny Faritra Mahatsiatra ambony dia namory ny membre ny OMC niaraka tamin’ireo solombavam-bahoaka sy ny Ben’ny tanàna ary ireo Talem-paritra izay voakasika mivantana amin’izany Andriamatoa Governora ka namoaka izao fanambarana manaraka izao,Hikatona manomboka ny Alarobia, ho avy izao ny sisitan’ny Faritra Mahatsiatra Ambony ka ireto no fepetra tsy maintsy harahana mandritra izany:

Tsy miasa ny olona marefo ara-pahasalamana, na mpiasam-panjaka izany na tsy miankina, fa mila manana certificat médicale mba hanamarinana izany toe-pahasalamana izany. Ary ho an’ny orinasa mampiasa olona mihoatra ny 500 isa dia ny atsasany ihany no miasa isan’andro ka anjaran’ny mpampiasa no mametraka ny lamina amin’ny fomba fiasa,

Voarara ny fitondrana razana mivoaka sy miditra ato anatin’ny Faritra Mahatsiatra Ambony, ary raha voamarina kosa fa Coronavirus no nahafaty ilay olona dia Tsy maintsy alevina ny andro nahafaty azy iny ihany, fa ho an’ny razana matin’ny Covid-19 ka tian’ny havany halevina toeran-kafa fa ato anaty faritra Mahatsiatra ambony ihany dia mila maka taratasy fazahoan-dalana avy amin’ny CRCO sy mba ahafahana manaramaso akaiky izany fandevenana izany, fa ireo toerana lavitra tahaka an’IKALAMAVONY sy Avaratra AMBOHIMAHASOA misy ny fijerena manokana azy ireny. Fa ho an’ny maty voajanahary dia tsy misy fiaretatory fa tsy maintsy alevina iny andron’iny ihany, izany no natao dia hialana amin’ny fitangorongoronana izay mety hampiparitaka haingana ny valan’aretina.

Miverina mianatra ny mpianatra amin’ny kilasy manala fanadinam-panjakana rehetra ato amin’ny Faritra Mahatsiatra Ambony. Fa tsy mbola miverina kosa ny kilasy ankoatra ireo voalaza ireo, mbola tsy mianatra toraka izany ihany koa ny mpianatry ny oniversiten’ny Fianarantsoa

Mikatona ny fiangonana rehetra na ny Mosquée ato anaty faritra mahatsiatra Ambony mandritra ny hamehana aram-pahasalama izao fa hisy kosa ny fotoam-pivavahana hiraisana eny amin’ny fahitalavim-panjaka (TVM sy RNM) harahana mivantana, ho an’ny marary mila fampaherezana manokana dia iangaviana ireo mpitondra fivavahana mba handalo eny anivon’ny CRCO Mahatsiatra Ambony mba ahafahana manao ny fandaminana miaraka ka hisy fotoana hanaovana vondrom-bavaka ho fanatanterahana izany

Foana ny tsena isaky ny talata sy ny zoma eto an-tampon-tanànan’ny Fianarantsoa. Mijanona ihany koa ny tsena isan-kerinandro any amin’ny distrika ato anaty Faritra Mahatsiatra Ambony. Ny tsena isam-pokotany kosa misokatra fa ny kaominina no manao ny fandaminana rehetra ary solon-Tena 1 isaky ny tokatrano ihany no mahazo mivoaka.

Mbola mihantra hatrany ny couvre feu manomboka amin’ny 9 ora alina ka hatramin’ny 04 ora maraina, ary mihantra manerana ny district 7 ato anatin’ny Faritra Mahatsiatra Ambony

Mikatona avokoa ny Bar, Karaoke, Espace, ary ny toeram-pandihizana rehetra tsy misy ankanavaka fa ny restaurants kosa misokatra fa ahena ny isan’ny olona tafiditra ao

Ho an’ny fitaterana dia Mikatona manomboka ny Alarobia, ho avy izao ny sisitan’ny Faritra Mahatsiatra Ambony manomboka hatrany Anteza ny avaratra, Mahasoa ny tapany antsimo, Vohiparara ny antsinanana ary Ambatomainty Ikalamavony ny andrefana ka noho izany dia tsy misy fiara fitaterana mahazo mihoatra io faritra io, ho an’izay hody dia mbola manana fotoana androany sy ampitso fa rehefa tapitra izany dia mikantona tanteraka ny Faritra Mahatsiatra Ambony ka tsy misy mahazo mivoaka sy miditra intsony, mahazo alalana kosa ny fitanterana ato anatiny izay mampitohy ny distrika fa tsy maintsy manaja ny fepetra rehetra ny hamehana ara-pahasalamana, malalaka kosa ny fivezivezen’ ny fitanterana entana rehetra

Misy ny brigade spéciales natsangan’ny CRCO hanaramaso manokana izany fampanarahana fepetra noraisina izany,- Hisy ny Note havoakan’ny kaominina mahakasika ny bus mba ho fampanarahan-dalàna Amin’ny fitanterana ato anatiny tanàna

Izao no natao dia ahafana mifehy ny aretina mba tsy hiparitaka manerana ny faritra ka samia mitandrina fa isika rehetra miara mientana no mandresy ity valan’aretina Coronavirus ity

Share

Laisser un commentaire